สํานักงานใหญ่   : 76/60, 76/62, 76/64 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220

T. 02–521-7888

ฝ่ายขาย  , ฝ่ายประสานงาน อย.

โรงงาน (รังสิต)   : 9/18-19 , 9/20 ,9/55 หมู่ที่ 5 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120

    T. 02-516-1671

ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายบัญชีและการเงิน  , ฝ่ายบุคคล

ติดต่อฝ่ายบริการ