KOVIC KATE INTERNATION

KOVIC KATE INTERNATION

WE MAKE YOUR BRAND

ผลิตภัณฑ์

SCROLL

บริการของเรา

บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด. เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดในด้าน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงสารสกัดจากสมุนไพรมายาวนานกว่า 22 ปี โดยเรามีโรงงานผลิตสินค้าที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมทั้งด้านการผลิตและการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน. เพื่อการ ผลิตสินค้าคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภค ทางบริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และการรับรองการใช้เครื่องหมายการค้า “ฮาลาล” โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเรายังมีแผนงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหาร และ ระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ โดยระบบมาตรฐานดังกล่าว เป็นระบบสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไป เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทางเรา

บริการอื่นๆ