บริษัท  ควอลิเท็ค  แล็บบอราทอรี่  เซอร์วิส  จำกัด

เบอร์โทร  : 02-902-0477

ประวัติความเป็นมาของบริษัท QL

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

เป็นห้องปฏิบัติการที่จัดตั้งแบบถาวร ที่อยู่ในการจัดตั้ง คือ

เลขที่ 9/55 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

บริษัท ควอลิเท็ค แล็บบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทดสอบด้านเคมีและจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแก่ภาคธุรกิจอาหารเสริมด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพผลการทดสอบ การบริการที่รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ ISO/IEC 17025

บริษัท QL มีความตระหนักดีว่าลูกค้าหรือหน่วยงานที่มาติดต่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ต้องการที่จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพดีอยู่เสมอ  จึงมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาติดต่อ โดยบริษัท QL ได้นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 เข้ามาดำเนินการปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่ากระบวนการทุกกระบวนการของบริษัท QL ได้รับการควบคุมและดำเนินการอย่างเป็นระบบ  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ตลอดจนมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามระบบคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อกับบริษัท QL

การบริการ

-ให้บริการด้านการทดสอบเคมีและจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันด้วยวิธีมาตรฐานที่มีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล

-สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงการบริการที่รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ควอลิเท็ค แล็บบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด  จะบริหารงานและดำเนินการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฎิบัติการทดสอบอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และบริการทดสอบตามความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานที่ลูกค้าร้องขอให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยำถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ รวดเร็ว รวมถึงมีการป้องกันและรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

การทดสอบด้านเคมี

ลำดับ รายการทดสอบ
1 การทดสอบหาปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร*
2 กลุ่มยาลดน้ำหนัก Sibutramine hydrochloride
3 กลุ่มยาลดน้ำหนัก Orlistat
4 กลุ่มยารักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

– Sildenafil citrate

-Tadalafil

-Vardenafil

5 สารสำคัญในกราวเครือ

-Genistein

– Daidzein

-Genistin

-Daidzin

-Puerarin

6 Curcumin
7 Oxyresveratrol
8 α-Mangostin
9 Fluoxetine
10 สารต้องห้ามในเครื่องสำอาง Test Kit

-Hg

-Hydroquinone

-Steroid

-Retinoic Acid

การทดสอบด้านจุลชีววิทยา

  รายการทดสอบกลุ่มเสริมอาหาร
1 Total Plate Count
2 Yeasts and Mold
3 Salmonella spp.*
4 Staphylococcus aureus
5 Escherichia coli
6 Clostridium spp.
  รายการทดสอบกลุ่มเครื่องสำอาง
1 Total Plate Count
2 Yeasts and  Mold
3 Staphylococcus aureus
4 Candida albicans
5 Pseudomonas aeruginosa
6 Clostridium spp.

ติดต่อขอรับบริการ : บริษัท  ควอลิเท็ค  แล็บบอราทอรี่  เซอร์วิส  จำกัด

เลขที่ 9/55 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์   :  02-902-0477